Algemene voorwaarden Seguilo B.V.

 

Artikel 1 Definities

1. Seguilo is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het leveren van mobiele internet toepassingen, cloud services en telematica oplossingen.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Seguilo.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Seguilo en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Seguilo en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waarbij Seguilo zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Seguilo en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Seguilo en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende mobiele spraak- en data oplossingen, leveren van voertuig volgsystemen, leveren van navigatie systemen en cloud oplossingen en Producten alsmede alle andere door Seguilo ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Seguilo en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder andere inhoudende navigatie systemen, telefoontoestellen, modems, routers en overige netwerk apparatuur die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Seguilo zelf.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Seguilo, te raadplegen via www.seguilo.nl.

Artikel 2 Identiteit van Seguilo

1. Seguilo is bij de KvK geregistreerd onder nummer 83866175 en draagt btw-identificatienummer NL863014926B01. Seguilo is gevestigd aan Zuidhaven 9 (4761 CR) te Zevenbergen.
2. Seguilo is per e-mail te bereiken via info@seguilo.nl of middels de Website www.seguilo.nl en telefonisch op 088-7348456.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Seguilo en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Seguilo overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Seguilo via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Seguilo zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
4. Opdrachtgever kan ook bestellingen plaatsen op de Website als de Opdrachtgever al eerder een Product/Dienst heeft gekocht en een account heeft gemaakt. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
5. Als Seguilo een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Seguilo kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Seguilo dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Seguilo deze schriftelijk bevestigt.
7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Seguilo.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Seguilo zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Seguilo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Seguilo de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Seguilo worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Seguilo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Seguilo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Seguilo zijn verstrekt, heeft Seguilo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Seguilo zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Seguilo hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Seguilo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Seguilo en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Seguilo op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Seguilo en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Seguilo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Seguilo goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Seguilo Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Seguilo bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Seguilo gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Seguilo heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling geschiedt via automatische incasso of betalen via rekening. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.
5. Alle Producten en Diensten die via een abonnementsvorm worden geleverd moeten betaald worden middels een automatische incasso, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Seguilo mede te delen.
7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Seguilo besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Levering

1. Levering verschilt per Product/Dienst. Klant wordt te allen tijde op de hoogte gesteld van de leveringstermijn.
2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Seguilo. Seguilo zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
3. Het niet-tijdig leveren van Seguilo is [geen/een] geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
4. Seguilo bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Seguilo kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
5. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle zaken geleverd door Seguilo blijven in het eigendom van Seguilo, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Seguilo door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Seguilo zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Seguilo verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Seguilo te vestigen.

Artikel 12 Garanties

1. Seguilo garandeert het volgende: garantieregeling volgens de voorwaarde van de leverancier, dit verschilt per Product.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Seguilo is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Seguilo nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Seguilo enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. Seguilo is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Seguilo, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Seguilo om, als een door Seguilo ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Ten aanzien van de verleende Diensten van Seguilo geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Seguilo kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.
5. Seguilo is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
6. Seguilo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
7. Seguilo is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
8. Seguilo is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
9. Opdrachtgever vrijwaart Seguilo voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
10. Indien Seguilo aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Seguilo met betrekking tot haar Diensten.
11. De aansprakelijkheid van Seguilo is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Seguilo niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Seguilo.
13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Seguilo, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Seguilo zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Seguilo, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Seguilo overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Seguilo heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Seguilo kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

1. Seguilo behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Seguilo van gegevens. Opdrachtgever zal Seguilo vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@seguilo.nl of telefonisch te melden via 088-7348456. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Seguilo in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 18 Wijzigingsbeding

1. Seguilo behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Seguilo zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Seguilo en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Seguilo en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.